بانکه 5 لیتر و 6 لیتر رز بدون پایه
تعداد در کارتن: 6 عدد
بانکه ۲ لیتر و 3 لیتر و 4 لیتر رز بدون پایه
تعداد در کارتن: 6 عدد
بانکه ۵ لیتر و 6 لیتر رز پایدار
تعداد در کارتن: 6 عدد
بانکه ۲ لیتر و 3 لیتر و 4 لیتر رز پایدار
تعداد در کارتن : ۶ عدد
بانکه ۲ لیتر آبان
تعداد در کارتن: ۶ عدد
بانکه ۳ لیتر آبان
تعداد در کارتن: ۶ عدد
بانکه 4 لیتر آبان
تعداد در کارتن: ۶ عدد
بانکه 5 لیتر آبان
تعداد در کارتن: ۶ عدد
بانکه 6 لیتر آبان
تعداد در کارتن: ۶ عدد
بانکه 8 لیتر آبان
تعداد در کارتن: ۶ عدد
بانکه بیضی کوتاه و بلند
تعداد در کارتن: ۸ عدد