پارچ آب ثمین - تعداد در کارتن: ۱۲عدد
پارچ آب شبنم - تعداد در کارتن: 12 عدد