چراغ های تزئینی

چراغ
چراغ لاله ای برقی - تعداد در کارتن: ۱۲عدد
چراغ
چراغ لاله ای ساده - تعداد در کارتن: ۱۲ عدد
چراغ
جاشمعی پایدار- تعداد در کارتن: ۱۲ سری
جا شمعی
جاشمعی پایدار- تعداد در کارتن: ۱۲ سری
جا شمعی
جاشمعی پایدار- تعداد در کارتن: ۱۲ سری
جاشمعی
جاشمعی زنبوری - تعداد در کارتن: ۴۷ عدد
تنگ تزئینی
تنگ تزئینی کوچک شاه عباسی - تعداد در کارتن: ۶۴ عدد
انار تزئینی
انار تزئيني سه سايز بزرگ - تعداد در كارتن : 12 سري
انار تزئيني سه سايز کوچک - تعداد در كارتن : 12 سري