بانکه حبوبات

بانکه حبوبات
بانکه سایز چهار نسیم درب استیل تعداد در کارتن: ۲۴ عدد
ادویه سایز پنج نسیم تعداد در کارتن: ۳۰ عدد
ادویه سایز شش نسیم تعداد در کارتن: ۴۸ عدد
بانکه حبوبات
بانکه سایز یک نسیم درب استیل تعداد در کارتن: ۱۲عدد
بانکه سایز دو نسیم درب استیل تعداد در کارتن: ۱۲ عدد
بانکه سایز سه نسیم درب استیل تعداد در کارتن: ۱۲عدد