بانکه مربایی

بانکه مربایی
بانکه مربایی ۱ کیلویی گرد همدان تعداد در کارتن: ۳۰ عدد
بانکه مربایی ۷۰۰ گرمی تعداد در کارتن: ۴۰ عدد
بانکه مربایی نیم کیلویی گرد تعداد در کارتن: ۶۴ عدد
بانکه مربایی۳۵۰ گرمی تعداد در کارتن: ۶۹ عددی
بانکه مربایی
بانکه مربایی ۲ کیلویی تعداد در کارتن: ۹ عدد
بانکه مربایی ۱/۵ کیلویی تعداد در کارتن: ۹ عدد
بانکه مربایی ۱ کیلویی تعداد در کارتن:۱۲عدد
استکان
استکان عربی نقطه ای و نخلی
تعداد در کارتن:٣۰ دست